Lékař radí, doporučuje, nabáda

MUDr. Tomáš Kilián: Jak do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny

Lázeňská léčba jako nezbytná součást léčebného procesu je hrazená zdravotními pojišťovnami jako komplexní (KLP) nebo příspěvková lázeňská péče (PLP).

Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Praktický lékař navrhuje typ lázeňské péče a lázeňské místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

1  

Komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

2  

V případě schválení komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování.

3  

Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta, který uvede požadavky ubytování a stravování, které si hradí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení. Pacient se v lázních může také léčit i ambulantně (bez ubytování).

4  

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči může klient absolvovat pobyt v lázních jako samolátce.

5  Jako samoplátce

Stejně jako každou jinou dovolenou si klient platí sám lázeňské léčebné, relaxační, víkendové i wellness pobyty. Pobyt v lázních však kromě příjemně strávené dovolené v krásném prostředí českých lázní přispívá k péči o vlastní zdraví.

Léčebné pobyty jsou zaměřeny na lázeňskou léčbu i prevenci indikovaných onemocnění pro dané lázně. Na základě vstupní prohlídky a podle zdravotního stavu sestaví lázeňský lékař klientovi individuální léčebný plán. Předepíše mu ty nejvhodnější procedury využívající léčebných účinků přírodních zdrojů v daném lázeňském místě, které vhodně doplní dalšími lázeňskými procedurami. K objednání pobytů není nutné žádné lékařské doporučení. Klient si objedná pobyt sám ve vybraných lázních.

1  

K odpočinku, načerpání nové energie a regeneraci těla i ducha je v lázních připravena rozmanitá nabídka relaxačních, víkendových i wellness pobytů, které probíhají většinou bez účasti lékaře. Klient si vybírá z nabídky jednotlivých lázní nebo lázeňských hotelů pobyt z předem sestavených balíčků, obsahující procedury, které mu vyhovují a může je čerpat bez zdravotního rizika. Klient zašle svou objednávku do vybraného lázeňského zařízení.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

 1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc; může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky.
 2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
 7. Kachexie všeho druhu.
 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
 14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 15. Těhotenství.
 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
 17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (- 120 mm Hg).  

   

   KONCEPCE PRAKTICKÉ REALIZACE FILOSOFIE NOVÉ MEDICÍNY

  PROFIL (VIZITKA) MUDr. Tomáše Kiliána

   Současná doba je zlomová a začíná být znát, že té školní,oficiální a jen na " fyzické tělo" zaměřené medicíny začíná být už dost. Žezlo nad zdravím a nemocí přebírá medicína alternativní, resp. psycho-somatická a celostní, které bere v úvahu také existenci energie, existenci vědomí a nevnímá myšlení jen jako nějaké chimérické nic vypocené mozkem do ztracena. Myšlenky jsou stavebními kameny Vašeho osudu, Vašeho zdraví a Vašeho štěstí. Dbejme proto na stav a obsah své mysli a uvědomujme si neustále,  že myšlenky jsou reálné věci, stejně jako lidské osudy a lidské zdraví.

   Vzhledem k stále zjevnějšímu posunu vnímání zdravotních potíží, nemocía trápení od tzv. hmotných, tělesných a organických k funkčním, psycho-somatickým a těm, kdy je sice klinický nález negativní a je nutné si uvědomit, že příčina nemoci není v hmotném těle,ale že se v něm pouze projevuje. Jeden z předních psychosomaticky orientovaných praktiků anthroposof Dr.Bierach působící ve Švýcarsku uvádíve své knize „Alarmsignale der Seele“ „Varovné signály duše“, vydanév r. 1992 „že při rozhovoru s pacientem dávají z mnoha důvodů dnešní lékaři přednost tomu hovořit s pacientem tak, aby to pro něho bylo přijatelné, srozumitelné a jednoduše pochopitelné. Jakkoliv totiž takoví nemocní oceňují jasnou řeč o somatických, tedy čistě tělesných symptomech, příčinácha možnostech léčby svých potíží, neradi slyší domněnku o psychických komponentech své choroby“.

  „Lidé stále posuzují psychická onemocnění nesrovnatelně tvrději než onemocnění tělesná. To je také ten důvod, proč se psychosomaticky nemocnítak často distancují od pomyšlení, že by k jejich chorobě přispěla nějaká psychická anomálie. Psychická spoluúčast na nějaké nemoci vyvolává u většiny lidí téměř dojem, že postižený či postižená není povahově či duševně zcela v pořádku“. Jelikož se pacient skutečně brání myšlence, že by musel ve svém životě něco měnit neboť skutečná příčina všech nemocí má skutečně kořen v psychice a tu měnit lze, vyžaduje efektivní přístup k pacientovi použití psychoterapeutických prostředků a ty se neobejdou bez aktivní spoluprácea spoluúčasti nemocného. 

  Zorientovat se v duši nemocného není jistě jednoduché ani pro psychologa a hlavně je to i dost časově náročné. Právě nedostatek času a ekonomický tlak nahrává povrchnímu přístupu k nemocnému s ignorováním jeho psychické spoluúčasti. Jelikož je ale naše tělo vybaveno velmi moudrými mechanizmy(jako je např. vegetativní nervový systém), které zajišťují jeho integritu, harmonii a kondici není často třeba vnějších zásahů a spíše umožnit tělu,aby se dokázalo spontánně regenerovat.

   POUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ METODY: 

   Léčebný rozhovor, odpovědi na otázky a poradenství: Základní, nutnou a nezbytnou věcí pro trpícího je léčebný rozhovor.

   

  Promluvit s pacientem je nezbytné nejen pro navázání kontaktu ze soucitu a se záměrem mu pomoci, ale je to nezbytný energetický kanál, kde se lékař stává tím nejúčinnějším lékem pro nemocného, kterému chybí ten druh energie, který mu duchovní lékař má nabídnout.Jeden z nejvýznamnějších lékařů minulosti - Paracelsus řekl:„Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je Láska“. Potřeba lidského sdílení je esenciální, je to základní duševní potřeba a protoje neštěstím, že je v současném zdravotnickém průmyslu doba, čas, který je lékaři na pacienta vyhrazen neustále ukracován ve prospěch technicko-organizačních požadavků. Prostřednictvím terapeutického rozhovoru, prostřednictvím slova a sdílení lze poskytnout pacientovi léčení což je proces, který vyžaduje odpovídající čas, aby bylo léčení účinné.

  Léčba nacházením skutečného smyslu života:Náš život má skutečný smysl a není tedy náhodným „mávnutím do neznáma“nebo biochemickou reakcí, která se přihodila „tak šťastně“, že vznikl člověk.

  Vědci zjistili, že nejen vznik člověka, ale i jeho „údržba“ je proces velmi cílevědomý a přesně naprogramovaný. Existence žádného vyššího živého organizmu se neobejde bez syntézy bílkovin, jejichž molekuly se skládají s řetězců obsahující stovky a tisíce aminokyselin –prvků z nichž se bílkovinné řetězce skládají, jejichž funkce závisí na správném zaujetí polohy všech stavebních prvků v prostoru. Z matematického hlediska to představuje úlohu,při které je nutné propočítat všechny varianty, které skýtá řetězec o 1000 článcích. Jen čas, který by na to potřebovaly současné nejvýkonnější počítače, představuje delší dobu než je stáří vesmíru:-)! Tato úloha (vznik nové bílkovinné molekuly) je v našem těle řešena a úspěšně vyřešena během ne sekund, ale jen zlomků sekund, kdy molekula z původní prostorové spirály musí přejít k prostorové struktuře a „vypočítat“ optimální a jedinou správnou pozici v nové (cílové) konfiguraci. Inteligence, která tento proces v našem nitru řídí, realizuje v jedné sekundě množinu skutečných zázraků. Není divu, že první ministerský předseda státu Izrael, i když třeba o tomto projevu nevěděl, možná ho ale jistě tušil, se proslavil výrokem, který byl spíše cílen do politické sféry: „Ten, kdo nevěří v zázraky, není realista“. Jak je tedy vidět „vše souvisí se vším“ a tak přiblížit se tajemství lidského života znamená příblížit se sebe-poznání a dotknout se tak v sobě skryté úrovně, jakési 13. komnaty, s sebou přináší i možnost pochopit a blíže poznat v sobě jakéhosi společného jmenovatele, podstatu všech věcí a zdroj energie, která je napájí. V souvislosti s tím pak jistě není těžké si dovodit, že nic není náhoda a že vše se řídí určitými přesnými, moudrými a nanejvýš dokonalými zákony, které bychom měli poznat.   

   Dobrodiní meditace.

  Jedním z dnes již prověřených, vědecky objektivně dokázaných a každému dostupných systémů je systém integrální jógy (IJ) nebo transcendentální meditace ™. Např.u T.M. existuje již dnes víc než 600 vědeckých prací,které pozitivní účinky pravidelné praxe transcendentální meditace potvrzují.Po aktivním zájemci se nechce víc než 2x denně usednout na 15-20 minut se zavřenýma očima do pohodlné pozice a postupovat podle instrukcí poradce.

   

  TM je technika REGENERACE a načerpání ENERGIE zevnitř z vlastních zdrojů. V rámci hlubokého zklidnění a relaxace jsou neutralizovány tenze a další škodlivé účinky stresu. Dochází k větší koordinaci mezi myslí a tělem. Mysl zůstává v bdělém stavu, ale je nasměrována dovnitř. Rozvíjí se celostní harmonická činnost mozku a z ní vyplývající prospěšné účinky.  

  Z dalších metod pak nabízím Bachovu květní terapii, extrakty z bylinfunkční potravinové doplňky a všeobecné poradenství v zdravém životním stylu se zaměřením na hlavní civilizační choroby současnosti jakými jsou Arteriální hypertenze (přetlaková nemoc), Koronární nemoc srdeční (ICHS),stavy po srdeční a mozkové mrtvici, porucha metabolizmu krevních tuků(vysoký cholesterol) a např.obezita. Konzultace je navíc díky mé,víc jak 20- ti leté, praxi ve vnitřním lékařství spojena s možností úpravy medikace (optimalizace, popř. redukce dávky) a případná náhrada chemickýcha vedlejšími (nežádoucími) účinky zatížených medikamentů jejich přírodními alternativami. Jelikož se u těchto nemocí vždy jedná o výrazně psycho-somatický charakter a tzv. nadstavbový (psychický) podíl při jejich vzniku je neodmyslitelný, je součástí pohovoru i určitá psychoterapie nebo alespoň uklidnění nemocného vysvětlením principu, příčina a charakteru onemocnění s interpretací jeho dosavadních lékařských nálezů a zpráv. Význam tohoto jistě podpoří konstatování, že uvedené nemoci jsou navzdory „odborným“ prohlášením typu „Léky na tlak budete muset brát až do smrti“ nebo „S tím se už budete muset smířit, že to jiné (lepší) nebude“ a nebo „Už jste staří, tak co ještě chcete..“ apod. vždy příznivě ovlivnitelné úpravou životního stylu, životosprávy a tedy i léčitelné a dokonce i (což by málokdo čekal) vyléčitelné.

   Dr.Tomáš  KILIAN 

   tomas.kilian@seznam.cz   

   Dále články a příspěvky od MUDr. Tomáše Kiliána:

  Svlékl_jsem_bílý_plášť.doc (182,5 kB)